Pierwsze starania parafian z Miechucina o budowę kaplicy miały miejsce przed II wojną światową. Zakończone zostały jednak niepowodzeniem. Ludność tutejsza pragnęła bardzo, aby możliwe było odprawianie mszy świętych i katechizacja dzieci w Miechucinie. Stąd w latach 19611981 dzierżawiona była od państwa Jadwigi i Anastazego Lejk salka katechetyczna. W niej odbywała się katechizacja oraz odprawiano msze święte początkowo tylko cztery razy w roku.

Pierwszy wniosek o budowę kościoła w Miechucinie został skierowany do Kurii Biskupiej 19 maja 1975r. Rozpatrzono go odmownie. Jednak mieszkańcy nie zrażali się niepowodzeniami i już 3 lata później, bo 19.01.1978 r. ks. proboszcz parafii w Chmielnie Franciszek Koska skierował kolejny wniosek do Kurii Biskupiej o budowę kaplicy w Miechucinie. 19.06.1978 r. – Urząd Wojewódzki w Gdańsku odmówił zgody na jej budowę. Kolejny rok przyniósł następną prośbę skierowaną do Kurii Biskupiej. Miejscowy nauczyciel Bernard Bela 15.04.1979r. wystosował wniosek podpisany przez ok. 200 mieszkańców o budowę kościoła. Prośba ta dotarła do Kurii w Pelplinie dopiero 5.06.1979 r. Stąd też sprawa budowy kaplicy łącznie z salką katechetyczną została odłożona do ponownego rozpatrzenia, gdyż prośba Miechucinian dotarła zbyt późno.

Jeszcze w tym samym roku, bo 28.10.1979r. ks. Franciszek Koska ponownie skierował prośbę do Pelplina o budowę kościoła, a nie kaplicy, w Miechucinie. Następny rok przyniósł wymierne efekty kilkuletnich starań. 25.06.1980r. Wydział do Spraw Wyznań w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wydał zgodę na budowę kaplicy, zaś 22.12.1980r. zapadła decyzja Urzędu Wojewódzkiego o przeznaczeniu gruntów rolnych zakupionych od: Jadwigi i Anastazego Lejk, Jakuba Lejk oraz Anny i Stanisława Król (łącznie 81 arów) pod budowę kaplicy rzymsko-katolickiej. Po decyzjach na szczeblu wojewódzkim nadszedł czas na zaaprobowanie budowy kaplicy przez Naczelnika Gminy Chmielno. Miało to miejsce 30.01.1981r. Po wydaniu tej decyzji rozpoczęły się intensywne prace. 28.05.1981r. poświęcono krzyż i teren pod budowę kościoła w Miechucinie. Od tego czasu w niedziele i święta odprawiano na poświęconym placu msze święte polowe o godz. 14.00.

21.08.1981r.ks. biskup Marian Przykucki wydał dekret o mianowaniu wikariuszem parafii w Chmielnie i jednocześnie budowniczym kościoła w Miechucinie ks. Jana Lichosyta, który pochodzi z Lipnicy Wielkiej. 23.08.1981r. ks. Lichosyt spotkał się po raz pierwszy z przyszłymi parafianami podczas mszy polowej. Potem nastąpiła budowa tymczasowej kaplicy (baraku) w Miechucinie, którą poświęcił 29.10.1981r. ks. biskup Marian Przykucki.

17.11.1981r. ks. Lichosyt wystosował wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na budowę salki katechetycznej na terenie kościelnym, który zaopiniowany został pozytywnie.

26.11.1981r. był ważnym dniem dla miejscowej ludności. Otóż biskup chełmiński Marian Przykucki wydał dekret o utworzeniu parafii p.w. św. Wojciecha w Miechucinie. Dekret wszedł w życie 8.12.1981r. Odtąd Miechucino było parafią. 23.04.1982 r. odbył się pierwszy odpust ku czci św. Wojciecha, zaś 6.06.1982 r. pierwsze przyjęcie do I Komunii Świętej. 26.04.1982 r. Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gdańsku zaopiniował pozytywnie teren pod przyszły cmentarz podarowany przez rodzinę Król. Natomiast 27.09.1982 r. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Gdańsku, na wcześniejszą prośbę proboszcza Lichosyta, udostępniło teren o szerokości 12 metrów na drogę do kościoła wzdłuż poczty (wcześniej 10 arów na drogę przekazał pan Jan Steinka). Życie parafii toczyło się swoim rytmem. Następowały różne wydarzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kościoła i młodej parafii. Należało do nich między innymi złożenie zamówienia na dzwony do kościoła w Odlewni Jana Felczyńskiego w Przemyślu. 13.10.1982r. parafia dostarczyła do Odlewni w Przemyślu materiał dzwonowy (ok. 1 tony złomu miedziowego). Na dzwony kościół czekał długo, bo aż 7 lat. Po wielu perypetiach 14.12.1989 r. – Odlewnia z Przemyśla wykonała zamówione trzy dzwony o imionach: „Maryja,” „św. Wojciech” i „Brat Albert” , które według zamówienia z 1982 r., były większe.

Prace przy budowie kościoła trwały nieprzerwanie. Na jesieni 1982r. zakupione zostały materiały budowlane: cegły, drewno, pustaki, cement itp., zaś 18.10.1982 r. rozpoczęto prace, (jeszcze jesienią zbudowano kotłownię, kostnicę, magazyn na opał oraz ławy i fundamenty pod kościół). Prace przerwał okres zimowy. Jednak już wiosną 1983r. roboty ruszyły pełną parą. Tak, że na jesień tego roku kościół wraz z wieżą stanął w stanie surowym na miechucińskim wzgórzu. Latem 1983r. rozpoczęła się budowa plebanii, a zimą trwały prace wewnątrz kościoła. Zrobiono ogrzewanie na trociny, zaś w okresie zima-wiosna 1983/1984r. nastąpiły prace wykończeniowe kościoła.

Z początkiem 1984r. (2.01.1984r.) parafia zyskała drugiego patrona, którym został Bł. Brat Albert Chmielowski. Natomiast 6.01.1984 r. proboszczem parafii w Miechucinie mianowano ks. Jana Lichosyta — dotychczasowego wikariusza i budowniczego kościoła. Bratnią duszą parafii był ks. Wacław Ryżek (zakonnik z Wielkiego Klincza, zwany misjonarzem), który pomagał proboszczowi w budowie i w prowadzeniu parafii.
23.03.1984 r. odbyła się pielgrzymka rodzin do Rzymu (przywiezienie kamienia węgielnego pod kościół). Natomiast kolejnym ważnym wydarzeniem roku 1984r. był pierwszy odpust parafialny ku czci bł. Brata Alberta i uroczysta konsekracja kościoła przez ks. biskupa Mariana Przykuckiego, która miała miejsce 19.06.1984 r.

Wiosną 1986r. rozebrano tymczasową kaplicę, zaś latem otynkowano kościół i plebanię. 19.04.1986r. miały miejsce pierwsze misje w parafii.
W dniach 2122.09.1986r. odbyła się wizytacja parafii przez ks. biskupa Henryka Muszyńskiego.
27.04.1987 r. był dniem odpustu ku czci św. Wojciecha z udziałem ks. biskupa Mariana Przykuckiego.
9.11.1987 r. ks. Proboszcz Jan Lichosyt otrzymał doktorat z teologii biblijnej na ATK w Warszawie. Natomiast 8.12.1987 r. Matka Boża w Obrazie Jasnogórskim nawiedzała rodziny tutejszej parafii.
1.07.1988 r. – zakończył swoje proboszczowanie w Miechucinie ks. dr Jan Lichosyt, który objął parafię w Tucholi, a nowym proboszczem został ks. radca Czesław Wierzbicki, pochodzący z Wileńszczyzny.
W okresie VII 1990/VII 1991 r. na terenie parafii przeprowadzono prace związane z przebudową wieży kościelnej, na której zawisły dzwony. 30.06.1991 r. ks. biskup Marian Przykucki konsekrował dzwony. We wrześniu 1991r. przeprowadzono roboty przy zadaszeniu wejścia głównego do kościoła i wyremontowano drogę dojazdową do kościoła i cmentarza.
1.07. 1992 r. – ks. Czesław Wierzbicki przeszedł na emeryturę, a kolejnym proboszczem parafii w Miechucinie został ks. Andrzej Karliński, pochodzący z Gdańska.
Rok 1993 był ważny dla młodzieży, gdyż 20.02.1993 r. – założono w naszej parafii oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
27.04.1993 r. miał miejsce odpust parafialny ku czci św. Wojciecha z udziałem ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi, a już 15.05.1993 r. – wizytację parafii przeprowadził ks. biskupa Piotr Krupa.
7.05.1994 r. parafianie udali się z pielgrzymką do Włoch. W 10 rocznicę konsekracji kościoła – 19.06.1994r. – ks. Biskup poświęcił figurę Matki Bożej.


Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było udzielenie 3.12.1995 r. uroczystej promocji szafarzy z parafii Miechucino: Mirosława Kwidzińskiego, Stanisława Komkowskiego, Marka Kąkol, której dokonał ks. Biskup Szlaga.
10.09.1996 r. – parafię naszą nawiedziły relikwie św. Wojciecha. Rok później, bo 11.03.1997 r. odbyła się kolejna wizytacja biskupia w naszej parafii. W marcu 1997r. przystąpiono do remontu ołtarza w naszym kościele.
13.12.1997 r. założenie w parafii zespołu „Caritas”, którego zadaniem jest wpierać ludzi w trudnej sytuacji.
26.11.1998 r. odbyły się zapisy ziemi na rzecz parafii Miechucino (akt własności).
W 1999r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny odwiedził Pelplin. Udział w spotkaniu z Ojcem Świętym 6.06.1999r. wzięli parafianie z Miechucina.
20.05.2000 r. ks. proboszcz Andrzej Karliński obchodził 25-lecie święceń kapłańskich.
Na przełomie sierpnia i września 2001r. rozpoczęła się kolejna inwestycja budowlana na terenie przykościelnym. Mianowicie wykonano ogrodzenie cmentarza.
6.11.2002 r. ks. proboszcz Karliński zakończył pracę w naszej parafii i objął parafię w Sulęczynie, a 16.11.2002 r. nowym proboszczem został ks.Piotr Grabowski, pochodzący z Grudziądza.
2627.05.2003 r. w parafii odbyło się nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego.
W październiku 2005 r. wyremontowano chodnik, schody i obejście przy kościele. W sierpniu 2006 r. wymalowano wnętrze kościoła. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 odbyło się 4 września. Aktu poświęcenia nowego budynku szkoły, sali sportowej oraz sztandaru dokonał ks. Biskup J. B. Szlaga.


7.12.2006 r. obchodzono 25-lecie naszej parafii. Najświętszą ofiarę sprawowali dotychczasowi proboszczowie parafii księża: Jan Lichosyt, Czesław Wierzbicki, Andrzej Karliński oraz Piotr Grabowski. Natomiast 27.04.2007 r. odbył się odpust ku czci św. Wojciecha z udziałem ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi. Tego dnia miało miejsce poświęcenie jubileuszowego drzewka Magnolii z okazji 25 odpustu św. Wojciecha.


W czasie, kiedy probostwo w Miechucinie objął ks. Piotr Grabowski miały miejsce różne wydarzenia, których wcześniej nie dało się zauważyć w życiu parafii. Zaliczyć do nich należy coroczne wyjazdy na Dni Młodzieży do Kościerzyny, wyjazdy na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży do Lednicy, udział w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę oraz do Wejherowa. Na uwagę zasługuje także fakt organizowania wielu pielgrzymek poza granice kraju: do Włoch (2008r.), do Ziemi Świętej (2010r.), po sanktuariach Europy (2012r) oraz ostatnia do Guadalupe w Meksyku (2013r.).
W czasie ostatnich kilku lat w kościele przeprowadzono niezbędne prace remontowe. W kwietniu i maju 2009r. wyremontowano prezbiterium i wejście na plebanię, zaś w okresie kwiecień – czerwiec 2010r. wymieniono podłogę, ogrzewanie i dokonano renowacji ławek.
17.06.2009 r. odbyło się 25-lecie konsekracji kościoła obchodzone podczas odpustu św. Brata Alberta, a 29.11.2010 r. ks. Biskup Jan Bernard Szlaga konsekrował nowy ołtarz.
Ostatnie prace remontowe przeprowadzono w 2012r. Wyremontowano jedną kondygnację plebanii.